श्री हूमड़ जैन समाज ट्रस्ट, इन्दौर

गोत्र देवी फोटो

Bhatkeshwar
Bhatkeshwar
Bhimeshwar
Bhimeshwar
Budheshwar
Budheshwar
Dudhgeshwar
Dudhgeshwar
Gangeshwar, Pushpeshwar
Gangeshwar, Pushpeshwar
Kakdeswar
Kakdeswar
Kameshwar
Kameshwar
Kamleshwar
Kamleshwar
Kherju
Kherju
Mantreshwar
Mantreshwar
Mantreshwar1
Mantreshwar1
Matreshwar
Matreshwar
Pankeshwar
Pankeshwar
Phaleswar, Vishwer, Aatrasth
Phaleswar, Vishwer, Aatrasth
Rajiyanu
Rajiyanu
Utreshwar
Utreshwar